Летапісы, граматы, прывілеі ХІІ-ХVІ ст.ст.

Беларускiя граматы i прывiлеi XIII-XIV ст.ст.

Дагавор Смаленскага, Вiцебскага i Полацкага княствау з Рыгай, Готландскай замлей i нямецкiмi гарадамi 1229 года (Готландская рэдакцыя)

Дагавор Смаленскага, Вiцебскага i Полацкага княствау з Рыгай, Готландскай замлей i нямецкiмi гарадамi 1229 года (Рыжская рэдакцыя)

Дагаворная грамата князя Гердзеня з iнфлянцкiм магiстрам (Конрадам фон Мандэрнам) i гарадамi Рыгай, Полацкам i Вiцебскам 1263 года

Дагаворная грамата князя полацкага Iзяслава з iнфлянцкiм магiстрам i горадам Рыгай [каля 1265 г.]

Акт Крэўскай унii 1385 года (выдадзены ў Крэве 14 жнiуня 1385 года)

Прывiлей вялiкага князя Лiтоўскага i караля Польскага Уладзiслава (Ягайлы) 1387 года

Граматы XV-XVI стст. Вялiкага княства Лiтоўскага

Привилей Новогрудской земле 1440 года

Агульназемскi прывiлей вялiкага князя Літоўскага Жыгімонта Казіміравіча 1506 года

Граматы (прывілеі) абласныя

Грамата вялікала князя Літоўскага Жыгімонта І сялянам Магілёўскай воласці (вытрымкі) 01.07.1536

Грамата караля і вялікага князя Жыгімонта І Старога сялянам-даннікам падняпроўскіх і задзвінскіх валасцей 02.10.1511

Пацвярджальны прывілей Полацкай зямлі 1547 года

Прывілей Полацкай зямлі 1511 года

Прывілей вялікага князя Літоўскага Казіміра 1447 года

Прывілей вялікага князя Літоўскага Аляксандра 1492 года