Акты перыяду Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945)

1941 год

З выступлення намесніка Cтаршыні Савета Народных Камісараў і Наркома замежных спраў СССР В.М. Молатава ў сувязі з нападзеннем Германіі на СССР

О военном положении: указ от 22 июня 1941 года

Пастанова ЦК КП(б)Б аб задачах партыйных арганізацый у сувязі з нападзеннем фашысцкай Германіі на СССР

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей

Директива ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом»

Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским и комсомольским организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага

З дырэктывы СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Усім абкомам, гаркомам, райкомам КП(6)Б, выканкомам абласных, гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных аб арганізацыі атрадаў народнага апалчэння»

З ліста Першага сакратара ЦК КП(б)Б П.К. Панамарэнкі да кіраўнікоў БССР аб задачах ва ўмовах акупацыйнага рэжыму ў Беларусі

Нота НКЗС СССР пасольству Польшчы ў СССР з удакладненнем прынцыпаў польска-савецкіх пагадненняў у сувязі з прызывам у Чырвоную Армію савецкіх грамадзян – жыхароў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны

Пастанова ЦК КП(б)Б аб арганізацыі збору сродкаў у фонд абароны краіны

1942 год

Нота НКЗС СССР пасольству Польшчы ў СССР з пратэстам у сувязі з тэрытарыяльнымі дамаганнямі польскага эмігранцкага урада на Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну

З ліста П.К. Панамарэнкі да кіруючых партыйных і савецкіх работнікаў БССР аб задачах арганізацыйнай і прапагандысцкай работы ў сувязі з маючым адбыцца вызваленнем Беларусі 

1943 год

Нота НКЗС СССР пасольству Польшчы ў СССР па пытанні аб грамадзянстве насельніцтва Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі

Пастанова ЦК КП(б)Б «Аб далейшым разгортванні партызанскага руху ў заходніх абласцях БССР»

1944 год

Заява Ўрада СССР аб савецка-польскіх адносінах

Закон СССР аб прадастаўленні саюзным рэспублікам паўнамоцтваў у галіне знешніх зносін і аб пераўтварэнні Народнага Камісарыята замежных спраў з агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі

Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята абароны БССР

Закон БССР аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята замежных спраў БССР

Пагадненне паміж Урадам Саюза ССР і Польскім Камітэтам Нацыянальнага Вызвалення аб савецка-польскай граніцы

Пагадненне паміж урадам Беларускай ССР і Польскім Камітэтам Нацыянальнага Вызвалення аб эвакуацыі беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы і польскіх грамадзян з тэрыторыі БССР

Дэкларацыя польскага эмігранцкага ўрада аб польска-савецкіх адносінах у сувязі з заявай урада СССР

1945 год

Пастанова ЦК КП(б)Б аб недахопах у рабоце партыйных арганізацый заходніх абласцей БССР па перасяленні грамадзян польскай нацыянальнасці з Беларусі ў Польшчу

Пагадненне паміж урадам СССР і Часовым урадам нацыянальнага адзінства Польскай Рэспублікі аб праве на выхад з савецкага і польскага грамадзянства і пераезде грамадзян у Польшчу і Савецкі Саюз

Дагавор паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Польскай Рэспублікай аб савецка-польскай дзяржаўнай граніцы

Акт о военной капитуляции германских вооруженных сил

Об объявлении 9 мая праздником Победы: указ от 8 мая 1945 года