Часовы статут аб губэрнскіх камісарах БНР

Часовы статут аб губэрнскіх камісарах БНР

§ 1. Ва ўсі губерні Беларусі назначаюцца прэдстаўнікі Рады Народных Міністраў Б. Н. Р. — Губернскія Камісары.

[....]

§ 5 Будучы прэдстаўнікамі законнай поуномочнай Беларускай Дзержаўнай улады Губернскія Камісары, абовязываюцца прысягай по прыказу Рады Народных Міністраў, а ў экстрэнных варунках і без гэнаго прыказу прыняць на сябе вярхоуную фактычную уладу у губерні і выдаць аб гэтым прыказ ад імя Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі.

***

582.2.01:008&r

Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі: Фонд N 582 Дзяржаўнага Архіву Літвы («Рада Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі») / Беларускі інстытут навукі й мастацтва, Таварыства беларускага пісьменства «Наша ніва»; Уклад.: Сяргей Шупа (уклад., падрыхтоўка тэксту, камент., пер.).- Вільня, Нью-Ёрк, Менск, Прага, 1998.

Т.1, кн. 1.- 1998.- С. 336—337.