Проекты законов (текст) |bills1

 

Проект

Внесен Советом Министров

Республики Беларусь

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Об изменении законов по вопросам образования

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 1990 г. № 3094-XI «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» наступныя змяненні:

1. Частку першую артыкула 10 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, ідэнтыфікацыйная картка грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, біяметрычны пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, біяметрычны дыпламатычны пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь і біяметрычны службовы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь выконваюцца на беларускай, рускай і англійскай мовах, а пасведчанні аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану – на беларускай і рускай мовах.».

2. Артыкул 12 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 12. Мова дакументаў па выбарах, рэферэндумах

Дакументацыя па выбарах, рэферэндумах афармляецца на беларускай або рускай мове.

Бюлетэнi па выбарах, бюлетэнi для галасавання друкуюцца на беларускай або рускай мове.».

3. Артыкулы 21 і 22 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 21. Права на атрыманне адукацыі на дзяржаўных мовах Рэспублікі Беларусь

Рэспубліка Беларусь гарантуе кожнаму жыхару неад’емнае права на атрыманне адукацыі на беларускай і (або) рускай мовах. Гэта права забяспечваецца сістэмай дашкольнай, агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, навукова-арыентаванай, спецыяльнай адукацыі, а таксама сістэмай дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, сістэмай дадатковай адукацыі адораных дзяцей і моладзі, сістэмай дадатковай адукацыі дарослых.

Права грамадзян на выбар навучання і выхавання на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь забяспечваецца развіццём сеткі ўстаноў адукацыі, класаў, груп, патокаў з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання, выданнем літаратуры, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на беларускай і рускай мовах.

Педагагічныя работнікі сістэмы адукацыі павінны валодаць беларускай і рускай мовамі.

Артыкул 22. Мова навучання і выхавання пры атрыманні дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыі

У Рэспубліцы Беларусь пры атрыманні дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі навучанне і выхаванне ажыццяўляюцца на беларускай і (або) рускай мовах.

У адпаведнасці з пажаданнямі выхаванцаў, навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў па рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, узгодненым з Міністэрствам адукацыі, могуць стварацца групы ва ўстановах дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі, у якіх выхаванцы вывучаюць мову нацыянальнай меншасці, класы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, у якіх навучэнцы вывучаюць мову і літаратуру нацыянальнай меншасці.

Пры атрыманні агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі вывучэнне дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь, а таксама адной з замежных моў навучэнцамі, за выключэннем некаторых катэгорый асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, з’яўляецца абавязковым. Катэгорыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і парадак вывучэння імі моў вызначаюцца Міністэрствам адукацыі.

Ад вывучэння беларускай або рускай мовы могуць быць вызвалены замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. Парадак вывучэння беларускай або рускай мовы замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, вызначаецца Міністэрствам адукацыі.

Абавязковая для вывучэння замежная мова вызначаецца заснавальнікам установы адукацыі з улікам патрэб дзяржавы і магчымасцей установы адукацыі.

Ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі, навучанне і выхаванне пры наяўнасці ўмоў і па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі могуць ажыццяўляцца на замежнай мове.».

4. У артыкуле 23:

назву артыкула выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 23. Мова навучання і выхавання пры атрыманні прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай, навукова-арыентаванай адукацыі»;

у частцы першай слова «паслявузаўскай» замяніць словам «навукова-арыентаванай»;

у частцы другой словы «i вышэйшай адукацыi» і «заканадаўствам аб» замяніць адпаведна словамі «, агульнай вышэйшай і спецыяльнай вышэйшай адукацыі» і «Міністэрствам»;

у частцы трэцяй словы «заканадаўствам аб» замяніць словам «Міністэрствам»;

у частцы чацвёртай словы «паслявузаўскай» і «ўзгадненню» замяніць адпаведна словамі «навукова-арыентаванай» і «ўзгадненні».

5. У частцы другой артыкула 24 слова «ўзгадненню» замяніць словам «ўзгадненні».

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» следующие изменения:

1. Пункт «а» части третьей статьи 35 изложить в следующей редакции:

«а) дети (в том числе усыновленные (удочеренные) (далее – усыновленные), пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица – если они не получали алиментов от родителей в порядке, установленном законодательством.

К обучающимся относятся лица:

получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (за исключением лиц, получающих образование по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, органов пограничной службы, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также обучающихся, находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании);

направленные в иностранные организации для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в Республике Беларусь не осуществляется;».

2. В пункте «ж» части второй статьи 51 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного».

3. В статье 84:

в части первой:

слова «профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» заменить словами «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального и высшего образования,»;

после слова «отделениях» дополнить часть словами «при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь»;

в примечании к статье слова «вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты» заменить словами «специальные школы-интернаты».

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. № 1902-XII «Об обороне» следующие изменения:

1. По тексту Закона, за исключением частей второй и третьей статьи 2, абзаца двадцать третьего статьи 4, абзацев семнадцатого и двадцать третьего части второй статьи 5, абзаца третьего части второй статьи 7, абзацев шестнадцатого и семнадцатого части второй статьи 9, абзацев шестнадцатого и восемнадцатого части второй статьи 10, абзацев третьего и четвертого части второй и части третьей статьи 12, статей 16 и 28, слова «законодательство Республики Беларусь» заменить словом «законодательство» в соответствующем падеже.

2. В статье 2:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Для обороны Республика Беларусь имеет Вооруженные Силы Республики Беларусь, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы пограничной службы, органы государственной безопасности, Службу безопасности Президента Республики Беларусь, территориальные войска и иные воинские формирования, создаваемые в соответствии с законодательством (далее – Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования), а также привлекает органы внутренних дел, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.»;

в части третьей слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом «законодательством».

3. Часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Законодательство об обороне основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.».

4. В статье 4:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«допризывную и физическую подготовку;»;

из абзаца двадцать третьего слова «Республики Беларусь» исключить.

5. В части второй статьи 5:

из абзацев седьмого, семнадцатого, девятнадцатого и двадцать третьего слова «Республики Беларусь» исключить;

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«вносит на утверждение Всебелорусского народного собрания Военную доктрину Республики Беларусь и Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь;»;

в абзаце девятом слова «на утверждение Национального собрания Республики Беларусь Военную доктрину Республики Беларусь,» заменить словами «в Национальное собрание Республики Беларусь»;

первое предложение абзаца восемнадцатого изложить в следующей редакции:

«вносит Всебелорусскому народному собранию предложения о направлении военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.»;

из абзаца двадцать первого слова «военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» исключить;

после абзаца двадцать первого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«лишает государственных наград и воинских званий по основаниям, предусмотренным законодательными актами;».

6. Дополнить Закон статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Полномочия Всебелорусского народного собрания в области обороны

Всебелорусское народное собрание утверждает Военную доктрину Республики Беларусь, Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь.

Всебелорусское народное собрание:

вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия Президента Республики Беларусь по этим вопросам;

по предложению Президента Республики Беларусь принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.».

7. В части второй статьи 6:

абзац второй дополнить словами «и Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»;

в абзаце пятом слова «военного, чрезвычайного» заменить словами «чрезвычайного или военного»;

после абзаца пятого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«в случае, предусмотренном Конституцией Республики Беларусь, незамедлительно в установленном порядке принимает решение о введении на территории Республики Беларусь чрезвычайного или военного положения;».

8. В статье 7:

в части первой слова «военном, чрезвычайном положении» заменить словами «правовых режимах чрезвычайного и военного положений»;

в части второй:

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить;

в абзаце четвертом слова «военного, чрезвычайного» заменить словами «чрезвычайного или военного»;

дополнить часть абзацем следующего содержания:

«в случае, предусмотренном Конституцией Республики Беларусь, вправе инициировать введение на территории Республики Беларусь чрезвычайного или военного положения.».

9. В статье 9:

из названия, абзацев первого, третьего, восьмого, шестнадцатого и семнадцатого части второй слова «Республики Беларусь» исключить;

в части первой слова «обороны Республики Беларусь» заменить словом «обороны».

10. В части второй статьи 10:

в абзаце четырнадцатом слова «и военных факультетов учреждений среднего специального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)» заменить словами «, военных факультетов учреждений среднего специального образования, военных факультетов и военных институтов без права юридического лица учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям»;

в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом «законодательством».

11. В статье 12:

в части второй:

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить;

в абзаце четвертом слова «законодательством Республики Беларусь» и «и высшего образования» заменить соответственно словами «законодательством» и «образования, а также на военных факультетах, в военных институтах без права юридического лица и на военных кафедрах учреждений высшего образования»;

из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить.

12. В части третьей статьи 15 слова «обороны Республики Беларусь» заменить словом «обороны».

13. В статье 16:

в части первой:

после слов «Законом Республики Беларусь» дополнить часть словами «от 3 ноября 1992 г. № 1904-XII»;

слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом «законодательства»;

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.

14. Из статьи 28 слова «Республики Беларусь» исключить.

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» следующие изменения:

1. В статье 30:

в части второй:

слово «супругу» заменить словами «супруге (супругу)»;

после слова «умерших» дополнить часть словом «(погибших)»;

пункт «а» части третьей изложить в следующей редакции:

«а) дети (в том числе усыновленные (удочеренные) (далее – усыновленные), пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (обучающиеся, не достигшие 23 лет), а также дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки имеют право на пенсию, если они не имеют трудоспособных родителей, а пасынок и падчерица – если они не получали алиментов от родителей в порядке, установленном законодательством.

К обучающимся относятся лица:

получающие в Республике Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в дневной форме получения образования общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, специальное образование, дополнительное образование взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях (кроме лиц, состоящих на военной службе или на службе, а также обучающихся, находящихся в отпусках, предусмотренных законодательством об образовании);

направленные в иностранные организации для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в Республике Беларусь не осуществляется.».

2. В статье 33:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Детям, находящимся на государственном обеспечении в организациях и учреждениях, указанных в части первой статьи 54 настоящего Закона, за исключением детей, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, выплачивается 25 процентов назначенной пенсии по случаю потери кормильца.»;

в части четвертой:

слово «(удочеренных)» исключить;

после слов «государственными учреждениями» и «отделениях» дополнить часть соответственно словами «образования, реализующими образовательные программы» и «при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

3. Из названия статьи 35 слово «(удочеренных)» исключить;

4. В статье 54:

в части первой:

слова «профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» заменить словами «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального и высшего образования,»;

после слова «отделениях» дополнить часть словами «при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь»;

из части третьей слово «(удочеренные)» исключить;

в примечании к статье слова «вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные» заменить словом «специальные».

Статья 5. В абзаце пятом статьи 21 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической политики» слова «осуществляющих реализацию образовательных программ послевузовского» заменить словами «реализующих образовательные программы научно-ориентированного».

Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» следующие изменения:

1. В части первой статьи 9:

в абзаце четвертом слова «с высшим или» заменить словом «со»;

после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:

«устанавливают перечни бюджетных организаций здравоохранения, функции по финансово-хозяйственной деятельности которых могут быть переданы государственным учреждениям для обеспечения деятельности бюджетных организаций в соответствии с законодательными актами;».

2. Часть третью статьи 34 изложить в следующей редакции:

«К работе медико-реабилитационных экспертных комиссий привлекаются с правом совещательного голоса врачи-специалисты, специалисты по социальной работе, представители структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сферах образования, труда, занятости и социальной защиты, главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета.».

3. В части восьмой статьи 46:

в абзаце втором слова «управлений (отделов) образования местных исполнительных и распорядительных органов» заменить словами «структурных подразделений городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«детских интернатных учреждений, государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, детских домов семейного типа, опекунских семей, приемных семей – в случаях, когда дети находятся на государственном обеспечении в этих учреждениях, семьях;».

4. Статью 57 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Интернатура

Интернатура – трудовая деятельность врача-интерна, провизора-интерна, получивших высшее медицинское, фармацевтическое образование, а также лиц, не имеющих указанного образования, за исключением категорий лиц, которым Министерством здравоохранения предоставлено право сдачи квалификационного экзамена без прохождения интернатуры, направленная на углубление знаний и приобретение практических навыков для последующей самостоятельной трудовой деятельности в качестве врача-специалиста, провизора-специалиста.

Прохождение интернатуры осуществляется в организациях здравоохранения на основании срочного трудового договора на период прохождения интернатуры и договора на организационно-методическое обеспечение интернатуры.

Для прохождения текущей и итоговой аттестации, иных мероприятий в рамках организационно-методического обеспечения интернатуры врачи-интерны, провизоры-интерны направляются в учреждения образования, иные организации.

За врачами-интернами, провизорами-интернами, проходящими текущую и итоговую аттестацию и иные мероприятия в рамках организационно-методического обеспечения интернатуры, сохраняются место работы, должность и средний заработок.

Врачам-интернам, провизорам-интернам, направляемым в другой населенный пункт для прохождения текущей и итоговой аттестации и иных мероприятий в рамках организационно-методического обеспечения интернатуры, нанимателем осуществляется возмещение расходов:

за проживание вне места жительства (суточные) в порядке и размерах, установленных законодательством для работников, направляемых в служебные командировки;

по найму жилого помещения (его части) в общежитии либо иного жилого помещения – по фактическим расходам на основании подтверждающих документов, не превышающим размеров возмещения расходов по найму жилого помещения, установленных законодательством для работников, направляемых в служебные командировки. При отсутствии подтверждающих документов о фактических расходах по найму жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не осуществляется;

по проезду к месту прохождения текущей и итоговой аттестации и иных мероприятий в рамках организационно-методического обеспечения интернатуры и обратно в порядке и размерах, установленных законодательством для работников, направляемых в служебные командировки.

Врачи-интерны в период прохождения интернатуры оказывают медицинскую помощь пациентам, осуществляют деятельность, связанную с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведением медицинских экспертиз, под контролем медицинских работников, отвечающих за их подготовку.

Провизоры-интерны в период прохождения интернатуры осуществляют деятельность, связанную с обращением лекарственных средств, под контролем фармацевтических работников, отвечающих за их подготовку.

Порядок организации прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена устанавливается Министерством здравоохранения.».

5. В статье 60 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного».

Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» следующие изменения:

1. В абзаце шестом статьи 1, абзаце пятом статьи 4, абзаце шестом части второй статьи 7, части второй статьи 9 слово «послевузовское» заменить словом «научно-ориентированное» в соответствующем падеже.

2. Абзац третий части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:

«получением научно-ориентированного образования, в том числе с присвоением квалификации «Исследователь»;».

3. В статье 13:

слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного»;

дополнить статью частью следующего содержания:

«Порядок планирования, финансирования и контроля подготовки научных работников высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета определяется Советом Министров Республики Беларусь.».

Статья 8. Внести в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. следующие изменения:

1. В статье 93:

в части первой слова «вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных» и «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить соответственно словами «специальных» и «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь»;

в части девятой слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

2. В части четвертой статьи 117, абзаце пятом части первой статьи 167, частях первой, второй и четвертой статьи 174, частях второй и четвертой статьи 202, части третьей статьи 234 слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь» в соответствующих падеже и числе.

3. В части четвертой статьи 118 слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь,».

4. В части третьей статьи 158 слова «обеспечить» и «базового» заменить соответственно словами «обеспечивать» и «среднего».

5. В статье 169:

в части второй слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» и «деревень (городков)» заменить соответственно словами «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь» и «деревень, детских городков»;

в части пятой слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь,».

6. В статье 171, названии, абзацах первом и третьем части первой, частях второй – четвертой статьи 172 слова «деревня (городок)» заменить словами «деревня, детский городок» в соответствующем падеже.

7. В статье 175:

в частях второй и четвертой слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь,»;

в части третьей слова «профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

Статья 9. В части третьей статьи 31 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле» слово «послевузовское» заменить словом «научно-ориентированное».

Статья 10. В абзаце десятом части первой статьи 12 Закона Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации» слово «послевузовское» заменить словом «научно-ориентированное».

Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь» следующие изменения:

1. Статьи 242 и 31 после слова «молодежи» дополнить словами «, образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи».

2. В статье 32 слова «научной, научно-педагогической, педагогической, инновационной» заменить словами «педагогической, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной и международной».

Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь» следующие изменения:

1. Абзац двадцать первый части первой статьи 5 изложить в следующей редакции:

«на зданиях учреждений образования – постоянно.».

2. Абзац девятый части первой статьи 12 изложить в следующей редакции:

«при проведении торжественных мероприятий, в том числе в дни начала и окончания учебного года, в учреждениях образования.».

Статья 13. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1. В статье 1:

в абзаце девятом слова «вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные» заменить словом «специальные»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«детская деревня, детский городок – социально-педагогические учреждения, принимающие участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка, реализующие образовательную программу дошкольного образования и предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года до 18 лет, в которых обязанности по их обучению и воспитанию выполняют работники (родители-воспитатели) таких учреждений, осуществляющие постинтернатное сопровождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;».

2. В пункте 1 статьи 2 слова «года «О правах ребенка» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215)» заменить словами «г. № 2570-XII «О правах ребенка».

3. В части первой пункта 1 статьи 5 слова «управления (отдела) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе» заменить словами «структурного подразделения городского, районного исполнительного комитета, местной администрации района в городе, осуществляющего государственно-властные полномочия в сфере образования».

4. В статье 8:

в пункте 2 слова «Президентом Республики Беларусь» заменить словами «в порядке, предусмотренном законодательством,»;

в пункте 5 слова «(городках)» и «(городок)» заменить соответственно словами «, детских городках» и «, детский городок».

5. В статье 10:

в части второй пункта 1:

слово «(ступеней)» исключить;

дополнить часть предложением следующего содержания: «На уровне высшего образования государственное обеспечение сохраняется при получении общего высшего образования и углубленного высшего образования либо при получении специального высшего образования.»;

в части первой пункта 2 слово «общежитием», «общежития» и «по найму жилья» заменить соответственно словами «жилыми помещениями (их частями) в общежитиях», «жилых помещений (их частей) в общежитиях» и «по найму жилого помещения (его части)»;

в пункте 4 слова «Президентом Республики Беларусь» заменить словами «в порядке, предусмотренном законодательством,».

6. В статье 11:

после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего содержания:

«получение в государственных учреждениях образования бесплатного дополнительного образования одаренных детей и молодежи;»;

из абзаца шестого слова «гимназии-интернаты,» исключить.

7. В пункте 1 статьи 12:

часть третью после слова «помещения» дополнить словами «(их части)»;

в части четвертой:

после слов «по распределению,» дополнить часть словами «трудоустройству в счет брони,»;

слова «(рабочего, служащего)» заменить словами «с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

8. В статье 13 слова «работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации» заменить словами «работу и профессиональное обучение, трудоустройства в счет брони».

Статья 14. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» следующие изменения:

1. В абзаце седьмом статьи 2 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного».

2. В статье 3:

абзац седьмой части третьей изложить в следующей редакции:

«являющиеся выпускниками, которым место работы предоставлено путем распределения, трудоустройства в счет брони, перераспределения, направленные, перенаправленные на работу и не отработавшие установленные законодательством об образовании сроки обязательной работы.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«Граждане, направленные органами по труду, занятости и социальной защите на подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в рамках образовательных программ дополнительного образования взрослых или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) (далее, если не указанно иное, – обучение) и с которыми досрочно прекращены образовательные отношения по инициативе учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных подпунктами 5.2, 5.5, 5.11, 5.13 и 5.16 пункта 5 статьи 68 Кодекса Республики Беларусь об образовании, повторно могут быть зарегистрированы безработными по истечении 12-месячного периода со дня последнего снятия их с учета.».

3. В статье 4:

из части первой слова «(направления специальности, специализации)» исключить;

в абзаце четвертом части четвертой:

слова «послевузовского» и «5.2 и 5.7 пункта 5 статьи 79» заменить соответственно словами «научно-ориентированного» и «5.3, 5.8 и 5.17 пункта 5 статьи 68».

4. Статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Право граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, обучение по направлению органов по труду, занятости и социальной защите и получение информации в органах государственной службы занятости населения

Граждане имеют право на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в органах государственной службы занятости населения в целях выбора рода занятий, трудоустройства, возможности обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.

Безработные и иные категории граждан в соответствии с настоящим Законом имеют право на бесплатные профессиональную ориентацию и обучение по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.».

5. Часть вторую статьи 91 изложить в следующей редакции:

«Граждане, направленные органами по труду, занятости и социальной защите на обучение, обязаны исполнять обязанности, предусмотренные законодательством об образовании.».

6. В статье 10:

из абзаца восьмого части второй слова «(направления специальности, специализации)» исключить;

в абзаце втором части четвертой слова «профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и освоение содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучение».

7. Абзац пятый части второй статьи 13 изложить в следующей редакции:

«организацию профессиональной ориентации и обучения безработных и иных категорий граждан;».

8. В статье 18:

название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Профессиональная ориентация и обучение граждан по направлению органов по труду, занятости и социальной защите»;

в части второй слова «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и освоение содержания образовательной программы обучающих курсов» и «осуществляются» заменить соответственно словами «Обучение» и «осуществляется»;

части третью – пятую изложить в следующей редакции:

«Безработные направляются органами по труду, занятости и социальной защите на обучение в случае, если:

невозможно подобрать подходящую работу по причине отсутствия у безработного необходимых профессии, специальности, квалификации;

необходимо изменить профессию, специальность, квалификацию в связи с отсутствием работы, соответствующей имеющимся у безработного профессиональным навыкам;

безработным утрачена способность к выполнению работы по приобретенным ранее профессии, специальности, квалификации или возникли медицинские противопоказания к ее выполнению.

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до трех лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), могут быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на обучение в порядке и на условиях, определенных для безработных.

Порядок организации обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной защите определяется Правительством Республики Беларусь.».

9. В статье 181:

абзац третий части первой изложить в следующей редакции:

«лиц, прошедших подготовку, профессиональную подготовку или переподготовку в рамках образовательных программ дополнительного образования взрослых по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;»;

из части второй слова «(направлением специальности, специализацией)» исключить.

10. В части первой статьи 21:

в абзаце втором:

слова «профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации» и «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников» заменить соответственно словами «подготовке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации в рамках образовательных программ дополнительного образования взрослых» и «подготовки, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников в рамках образовательных программ дополнительного образования взрослых»;

слово «нормативными» исключить;

в абзаце шестом слова «(перераспределения) или направления (последующего направления)» заменить словами «, трудоустройства в счет брони, перераспределения, направленных, перенаправленных».

11. В статье 23:

название статьи и часть первую изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Стипендии гражданам, направленным органами по труду, занятости и социальной защите на обучение

Стипендии гражданам, направленным органами по труду, занятости и социальной защите на обучение, назначаются и выплачиваются этими органами.»;

в абзаце четвертом части второй:

слова «послевузовского» и «5.2 и 5.7 пункта 5 статьи 79» заменить соответственно словами «научно-ориентированного» и «5.3, 5.8 и 5.17 пункта 5 статьи 68»;

в части пятой слова «профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучение»;

в части шестой слова «профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучения».

12. В абзаце третьем части второй статьи 24 слова «послевузовского» и «5.2 и 5.7 пункта 5 статьи 79» заменить соответственно словами «научно-ориентированного» и «5.3, 5.8 и 5.17 пункта 5 статьи 68».

13. В статье 25:

в части первой:

в абзаце третьем слова «профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучение»;

в абзаце восьмом слова «профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или освоения содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучения»;

абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:

«прохождения безработным аттестации при освоении содержания образовательных программ в вечерней, заочной, дистанционной формах получения образования и в форме соискательства в учреждении образования, организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, иной организации, у индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;».

14. В статье 26 слова «профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов» заменить словом «обучения».

Статья 15. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» следующие изменения:

1. В пункте 14 статьи 3 слово «суворовцы» заменить словами «обучающиеся в суворовских военных училищах (далее – суворовцы)».

2. В статье 12:

в пункте 8 и подпункте 12.1 пункта 12 слово «учебно-воспитательный» заменить словом «образовательный»;

подпункт 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10.2. лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, высшего и научно-ориентированного образования в дневной форме получения образования.».

3. В пункте 7 статьи 15 слова «обучающиеся в учреждениях» заменить словами «лица, осваивающие содержание образовательной программы».

Статья 16. Внести в Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» следующие изменения:

1. В части шестой статьи 16 слова «Президентом Республики Беларусь» заменить словами «в порядке, предусмотренном законодательством,».

2. В статье 25:

часть вторую дополнить словами «, курсах целевого назначения»;

в части третьей слова «образовательных программ» заменить словами «образовательной программы»;

часть четвертую после слова «дисциплины» дополнить словами «(учебного предмета)»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«При обучении по профессиям рабочих, занятых на работах с повышенной опасностью, учебная дисциплина (учебный предмет) «Охрана труда» преподается в объеме не менее 60 часов при реализации образовательных программ профессионально-технического образования и не менее 20 часов при реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих).».

Статья 17. Внести в Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» следующие изменения:

1. В части четвертой статьи 5 слово «действия» заменить словами «решения и действия».

2. В части второй статьи 28 слова «детских дошкольных учреждениях» заменить словами «учреждениях дошкольного образования».

Статья 18. Внести в Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» следующие изменения:

1. Абзац второй статьи 1 после слов «законодательными актами,» дополнить словами «и фактически проживающие».

2. В пункте 7 статьи 18:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. прием (зачисление) (далее – зачисление) вне конкурса для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных актами законодательства, с обеспечением иногородних обучающихся жилыми помещениями (их частями) в общежитиях на период обучения;»;

в подпункте 7.2 слова «прием» и «местами для проживания» заменить соответственно словами «зачисление» и «жилыми помещениями (их частями)».

3. В пункте 2 статей 19 и 20:

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. преимущественное право на зачисление для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных актами законодательства, с обеспечением иногородних обучающихся жилыми помещениями (их частями) в общежитиях на период обучения;».

в подпункте 2.21 слова «прием» и «местами для проживания» заменить соответственно словами «зачисление» и «жилыми помещениями (их частями)».

4. В статьях 21 и 22:

в пункте 1:

подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. преимущественное право на зачисление для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных актами законодательства, с обеспечением иногородних обучающихся жилыми помещениями (их частями) в общежитиях на период обучения;»;

в подпункте 1.31 слова «прием» и «местами для проживания» заменить соответственно словами «зачисление» и «жилыми помещениями (их частями)»;

в подпункте 2.4 пункта 2 слова «учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных» заменить словами «гимназиях – колледжах искусств, специальных».

5. В статье 23:

в пункте 1:

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. преимущественное право на зачисление для получения профессионально-технического образования, преимущественное право на зачисление для получения среднего специального, высшего образования в порядке и на условиях, установленных актами законодательства, с обеспечением иногородних обучающихся жилыми помещениями (их частями) в общежитиях на период обучения;»;

в подпункте 1.3 слова «прием» и «местами для проживания» заменить соответственно словами «зачисление» и «жилыми помещениями (их частями)»;

в подпункте 2.4 пункта 2 слова «учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных» заменить словами «гимназиях – колледжах искусств, специальных».

6. В абзаце четвертом статьи 271 слова «учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных» заменить словами «гимназиях – колледжах искусств, специальных».

Статья 19. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» следующие изменения:

1. Из абзаца второго части третьей статьи 1 слова «Республики Беларусь» исключить.

2. В статье 3:

абзац седьмой части первой после слова «суворовских» дополнить словом «военных»;

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:

«дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в очной форме получения образования в учреждениях образования, а также в организациях, реализующих программы научно-ориентированного образования;».

3. В абзаце третьем части шестой статьи 4 слова «действиями» и «привлечения к уголовной ответственности, заключения под стражу» заменить соответственно словами «решениями и действиями» и «осуждения, содержания под стражей».

4. Статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Право на свободу объединений

Военнослужащие могут быть членами общественных объединений и участвовать в их деятельности в свободное от исполнения обязанностей военной службы время.

Военнослужащие не могут быть членами политических партий.».

5. В статье 17:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, с разрешения командира (начальника) воинской части могут получать образование в заочной форме получения образования в учреждениях среднего специального и высшего образования, учреждениях и организациях, реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, за исключением военных учебных заведений, а дополнительное образование взрослых – в очной форме получения образования. В период получения образования за ними сохраняются денежное довольствие и иные гарантии, установленные законодательством.»;

после части первой дополнить статью частью следующего содержания:

«Военнослужащие, указанные в части первой настоящей статьи, при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых в военных учебных заведениях получают образование бесплатно. В период получения образования за ними сохраняются денежное довольствие и иные гарантии, установленные законодательством.»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования, учреждениях и организациях, реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования, за исключением военных учебных заведений, запрещается.»;

часть четвертую после слова «суворовских» дополнить словом «военных».

6. В статье 22:

название статьи после слова «Обжалование» дополнить словами «решений и»;

слово «Действия» заменить словами «Решения и действия».

Статья 20. Внести в Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 25 слова «(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований» заменить словами «для Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, органов пограничной службы, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее – воинские формирования)».

2. В пункте 2 статьи 36 слова «прибывшие по распределению, направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)» заменить словами «прибывшие на работу по распределению, трудоустроенные в счет брони, направленные, перенаправленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

3. В подпунктах 1.4 и 1.6 пункта 1 статьи 37 слова «послевузовское образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)» заменить словами «научно-ориентированное образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших на работу по распределению, трудоустроенных в счет брони, направленных, перенаправленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

4. В пункте 2 статьи 39, пункте 2 статьи 47 слова «направлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)» заменить словами «в связи с трудоустройством в счет брони, по направлению, перенаправлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

5. В пункте 1 статьи 40:

в части второй слова «направлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)» заменить словами «в связи с трудоустройством в счет брони, по направлению, перенаправлению на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием»;

в части третьей:

слова «вспомогательных школ-интернатов,» и «общеобразовательных» исключить;

слова «учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» заменить словами «государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь»;

в части четвертой слова «направлении на работу (службу)» заменить словами «трудоустройстве в счет брони, направлении, перенаправлении на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

6. Абзац четвертый статьи 46 изложить в следующей редакции:

«с распределением, трудоустройством в счет брони, направлением, перенаправлением на работу молодых рабочих (служащих), молодых специалистов – на срок работы по распределению, трудоустройству в счет брони, направлению, перенаправлению на работу;».

7. В части первой пункта 1 статьи 74 слова «профессионально-технического, среднего специального или высшего образования» заменить словами «образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального или высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

8. В пункте 1 статьи 111:

в абзаце третьем слова «по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)» заменить словами «на работу по распределению, трудоустроенных в счет брони, направленных, перенаправленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием»;

в абзаце четвертом слова «(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и» заменить словом «для».

9. В статье 116:

в пункте 2:

в подпункте 2.3 слова «послевузовское образование, высшее образование II ступени» заменить словами «научно-ориентированное образование, углубленное высшее образование, специальное высшее образование»;

в абзаце третьем подпункта 2.5 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного»;

в абзаце шестом части второй пункта 3 слова «высшего образования I ступени» заменить словами «общего высшего образования».

10. В пункте 3, части первой пункта 4 статьи 119, статье 126 слова «(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и» заменить словом «для».

11. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1, абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 статьи 127 слова «по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), или специалистов» заменить словами «на работу по распределению, трудоустроенных в счет брони, направленных, перенаправленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием».

12. В части первой пункта 1, части второй пункта 5 статьи 131 слова «профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» заменить словами «образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

13. В части третьей пункта 2 статьи 182 слова «учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования» заменить словами «государственные учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь».

Статья 21. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 276-З «Об альтернативной службе» следующие изменения:

1. В абзаце втором части второй статьи 19 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного».

2. В части второй статьи 24 слово «утвержденного» заменить словом «установленного».

3. В статье 26:

в частях восьмой и девятой слово «зачисления» заменить словами «приема (зачисления)»;

часть десятую изложить в следующей редакции:

«Отпуск в связи с получением образования предоставляется для участия в учебных занятиях, занятиях, прохождения практики, производственного обучения, стажировки, а также участия в иных формах организации образовательного процесса, промежуточной и итоговой аттестации на срок, указанный в документе, выдаваемом учреждением образования.».

4. Абзац четвертый части второй статьи 28 изложить в следующей редакции:

«оставление гражданином места прохождения альтернативной службы при отсутствии на то законных оснований, а равно уклонение его от прохождения альтернативной службы путем умышленного причинения себе телесного повреждения (членовредительство) или симуляции заболевания.».

5. В абзаце четвертом части первой статьи 29 слова «, пожизненного заключения» заменить словами «на определенный срок, пожизненного лишения свободы».

6. Часть вторую статьи 35 изложить в следующей редакции:

«Гражданам после увольнения с альтернативной службы гарантируется продолжение получения образования на прежних условиях в учреждениях образования, в которых они обучались до направления на альтернативную службу, в течение одного года с даты увольнения.».

Статья 22. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 281-З «О судебно-экспертной деятельности» следующие изменения:

1. В статье 12:

из абзаца одиннадцатого слова «(направлений специальностей)» исключить;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«определяет перечень специальностей высшего образования, позволяющих претендовать на присвоение права самостоятельного проведения судебных экспертиз по соответствующему виду (подвиду) судебной экспертизы;».

2. Из абзаца второго пункта 1 статьи 16 слова «, имеющий специальное звание» исключить.

3. Абзац четвертый пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«копию документа об образовании, подтверждающего получение высшего образования по соответствующей специальности, с предъявлением его оригинала и приложения к нему либо нотариально засвидетельствованную копию этого документа и приложения к нему, а в случае получения высшего образования в иностранной организации – также копию свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь с предъявлением его оригинала либо нотариально засвидетельствованную копию свидетельства;».

4. В статье 26 слова «специальностям направления образования» заменить словами «группе специальностей».

5. Пункт 2 статьи 34 после слова «программы» дополнить словами «переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, или образовательной программы».

6. Абзац третий части первой пункта 2 статьи 41 после слова «обжаловать» дополнить словами «решения и».

Статья 23. Настоящий Закон

вступает в силу в следующем порядке:

абзацы третий – седьмой пункта 5, пункт 6, абзацы шестой и седьмой пункта 8 статьи 3 – со дня формирования Всебелорусского народного собрания;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

 

Президент

Республики Беларусь